تهویه مطبوع چیست ؟

تهویه مطبوع چیست؟ عبارت HVAC برای مجموع فرآیند های گرمایش ، تعویض هوا و تهویه مطبوع بکار می رود که شامل موتور خانه گرمایش هم میشود. در حالیکه تهویه مطبوعادامه مطلب